όροι χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τον Φάνη Κουρουκλίδη. Στην προσπάθειά μας να σας ενημερώσουμε για κάθε στοιχείο που αφορά τον Φάνη Κουρουκλίδη .
Εδώ θα βρείτε γραπτές αναφορές, φωτογραφίες, βίντεο και ότι άλλο έχει σχέση με τον Φάνη Κουρουκλίδη .

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμιά επιφύλαξη τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


1.Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας http://faniskourouklidis.blogspot.com/ και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) της ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ , το επίσημο blog (στο εξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

2. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης

Ο Λιβάρδας Χαρίλαος (στο εξής διαχειριστής) καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα – ωστόσο δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του διαχειριστή για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση αυτής. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών.

3. Διόδευση σε Ιστοσελίδες Τρίτων

Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο διαχειριστής παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από τον διαχειριστή του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

4. Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι ο διαχειριστής χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

5. Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του διαχειριστή, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

6. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Ο διαχειριστης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

7. Αποζημίωση

Με την παρούσα συμφωνείται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιούσθε αποζημίωση για κανένα λόγο απολύτως.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η μη ενάσκηση ή η μη επιβολή εκ μέρους του διαχειριστή οποιουδήποτε δικαιώματός της ή όρου από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παραίτησή της από το συγκεκριμένο δικαίωμα ή όρο.

9.Προσωπικά δεδομένα

Η σελίδα αυτή σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς το επιθυμείτε και το δηλώσετε ύστερα από ερώτηση μας. Ο διαχειριστής της σελίδας συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, προς τον σκοπό της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των αναγνωστών της, καθώς και για προωθητικούς ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Δεν υφίσταται η περίπτωση ο διαχειριστής να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Με την είσοδό σας στον παρόντα τόπο αποδέχεσθε ρητώς και ανεπιφυλάκτως τους παραπάνω όρους.

10.Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η χωρίς έγγραφη άδεια, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, γεγονότων και εν γένει υλικού του παρόντος διαδικτυακού τόπου (για δημόσια χρήση) .O διαχειριστής δικαιούται να χρησιμοποιεί ακόμη και για δημοσίευση όλο το υλικό (κείμενα, εικόνες κλπ.) που εισάγονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εγγυάται όμως η ακρίβεια των πληροφοριών.

Σχετικά με τους συνδέσμους (links) για τα downloads.

Η σελίδα αυτή σας παρέχει την δυνατότητα να κατεβάσετε αρχεία μουσικής και βίντεο καθώς και εικόνες υψηλής ανάλυσης μέσω συνδέσμων mediafire. Τα αρχεία αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της σελίδας αυτής και σας τα παρέχει για ιδιωτική και μόνο χρήση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η σελίδα mediafire ακολουθήστε το παρακάτω link

http://support.mediafire.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=view
Με την είσοδό σας στον παρόντα τόπο αποδέχεστε ρητώς και ανεπιφυλάκτως τους παραπάνω όρους.

Για να προχωρήσετε παρακαλούμε να αποδεχθείτε τους παραπάνω όρους.

*Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: livardashar@gmail.com
 

Ενημέρωση μέσω mail

τελευταία ενημέρωση: 10/12/2011


Online

Επισκέπτες Μέχρι Τώρα